Аттестация Iaido

KYU Grading

Basic SUBURI (Shomen, Kesa and Tsuki).

All techniques must be repeated twice using BOKKEN.

3 kyu Toho Iai (5 Kata)

No.1 Shohattoto Maegiri

No.2 Ukenagashi

No.3 Ushirogiri

No.5 Sayugiri

No.8 Kawashizuki

 

2 kyu  Toho Iai (3kyu Kata + following 5 Kata)

No.6 Tsukaosae

No.7 Tekubiosae

No.9 Tsukekomi

No.13          Nukiawase

No.15          Tomesuemono

 

1 kyu  Toho Iai (3 and 2 kyu Kata + following 5 Kata)

No. 4 Zengogiri

No. 10 Tsume

No. 11 Sanpo

No. 12 Shiho

No. 14 Todome

 

DAN Grading

All techniques must be repeated twice using IAITO.

1 dan Toho Iai (3 Kata) + Zennihon Kendorenmei Iai (2 Kata)

2 dan Toho Iai (4 Kata) + Zennihon Kendorenmei Iai (3 Kata)

3 dan Toho Iai (5 Kata) + Zennihon Kendorenmei Iai (2 Kata)

+ Musoshinden-ryu Shoden Oomori-ryu (2 Kata)

Muso Shinden Ryu Iaido

4 dan Toho Iai (5 Kata) + Zennihon Kendorenmei Iai (3 Kata)

+ Musoshinden-ryu Shoden Oomori-ryu (2 Kata)

5 dan Toho Iai (5 Kata) + Zennihon Kendorenmei Iai (2 Kata)

+ Musoshinden-ryu Chuden Hasegawa Eishin-ryu (3 Kata)

6 dan Special criteria

7 dan Special criteria

8 dan Special criteria

 

 

Iai Taijutsu Technique
1   Shohatto Maegiri
2   Ukenagashi   Ikkyo   Aihanmi-katatedori
3   Ushirogiri   Kaitennage   Gyakuhanmi-katatedori
4   Zengogiri   Shihonage   Aihanmi-katatedori
5   Sayugiri   Shihonage   Gyakuhanmi-katatedori
6   Tsukaosae   Nikyo   Gyakuhanmi-katatedori
7   Tekubiosae   Nikyo   Aihanmi-katatedori
8   Kawashizuki   Sankyo   Shomen-uchi / Tsuki
9   Tsukekomi   Kotegaeshi   Shomen-uchi / Tsuki
10   Tsume   Iriminage   Shomen-uchi / Gyakuhanmi-chudan
11   Sanpo   Sankyo   Gyakuhanmi-Teotorasezu
12   Shiho   Shihonage   Shomen-uchi / Yokomen-uchi
13   Nukiawase   Gokyo   Shomen-uchi / Yokomen-uchi
14   Todome   Yonkyo   Gyakuhanmi-katatedori
15   Tomesuemono

Комментарии для “Аттестация Iaido

  1. PumaRachel

    Спасибо за полезную информацию. Надо добавить ваш блог в закладки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *